Gelir Eşitsizliği Arttı

Pazartesi, 18.09.17 10:15:23

   2016 yılında en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay 
%47,2'ye yükseldi.
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya 
göre, hanehalkı kullanılabilir gelirinin, hanehalkı büyüklüğü ve 
kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hanehalkı büyüklüğüne 
bölünmesi ile elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 
gelirine göre; en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam 
gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak %47,2, en 
düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak 
%6,2 oldu.
    Buna göre; toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul 
%20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7,6'dan 
7,7'ye yükseldi.
 
    Gelir eşitsizliği bir önceki yıla göre 0,007 puan arttı

    Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, 
sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir 
dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. 2016 yılı sonuçlarına göre 
Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,007 puan artış ile 0,404 olarak 
tahmin edildi.
    Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 
20’lik gruplar, 2015, 2016
    Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 19 
bin 139 TL oldu
    Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 
geliri bir önceki yıla göre %15,9 artarak 16 bin 515 TL’den 19 bin 139 
TL’ye yükseldi.

    Maaş ve ücret gelirleri %49,7 ile toplam gelirden en yüksek payı 
aldı

    Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde 
en yüksek pay, bir önceki yıl ile değişim göstermeyerek %49,7 ile maaş 
ve ücret gelirlerine ait oldu. İkinci sırayı 2015 yılına göre 1 puan 
artış ile müteşebbis gelirleri (%19,8), üçüncü sırayı ise 0,4 puan 
azalış ile (%19,6) sosyal transfer gelirleri aldı.
    Müteşebbis gelirlerinin %74,7’sini tarım dışı gelirler, sosyal 
transferlerin ise %91,8’ini emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.

    Nüfusun %14,3’ü yoksulluk sınırının altında kaldı
                                        
    Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si 
dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 
bir önceki yıla göre 0,4 puanlık düşüş ile %14,3 olarak gerçekleşti. 
Medyan gelirin %60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına 
göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak %21,2 
oldu.
    Hanehalkı tiplerine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 
medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk 
oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarının yoksulluk 
oranının bir önceki yıla göre 0,8 puan artışla %8,9, bağımlı çocuğu 
olmayan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,8 puan düşüşle %4, 
bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 0,2 puan 
düşüşle %17,9 olduğu görüldü.
    Okur-yazar olmayanların %26,2’si, yükseköğretim mezunlarının 
%1,7’si yoksul
    Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si 
dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar 
olmayanların %26,2’si, bir okul bitirmeyenlerin %24,1’i yoksul iken, 
bu oran lise altı eğitimlilerde %12,5, lise ve dengi okul mezunlarında 
ise %6,2 oldu. Yükseköğretim mezunları ise %1,7 ile en düşük yoksulluk 
oranının gözlendiği grup oldu.

    Sürekli yoksulluk oranı %14,6 oldu

    Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk 
oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ına 
göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de 
yoksul olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2015 yılında sürekli 
yoksulluk oranı %15,8 iken 2016 yılında bu oran %14,6 oldu.

    Konuta ilişkin en önemli problem izolasyondan dolayı ısınma sorunu 
oldu

    Nüfusun %42,2’si konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu 
yaşarken, %38,1’i sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere 
çerçevesi ve %24,5'i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava 
kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı.

    Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı %68 oldu

    Nüfusun, %68’i konut alımı ve konut masrafları dışında taksit 
ödemeleri veya borçları olduğunu %65,4’ü yıpranmış ve eskimiş 
mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle 
karşılayamadığını ve %17,4'ü konut masraflarının hanelerine çok yük 
getirdiğini beyan etti.

    Maddi yoksunluk oranı %32,9 oldu

    Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; 
çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile 
beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut 
kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek 
ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile 
ilgili hanehalklarının algılarını yansıtmaktadır.
    Yukarıda belirtilen dokuz maddenin en az dördünü 
karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk 
oranı 2015 yılında %30,3 iken 2016 yılında 2,6 puanlık artışla %32,9’a 
yükseldi. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24579

Haberi Oku

6.674 Şirket Kuruldu

Pazartesi, 18.09.17 10:14:17

    Ağustos ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre 
%26,91, kooperatif sayısında %9,46 gerçek kişi ticari işletme 
sayısında %14,71 artış oldu.?
    Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %11,74 oranında artmış 
olup kapanan kooperatif sayısı %21,49 kapanan gerçek kişi ticari 
işletme sayısı %17,87 oranında azaldı.  
 
    -Açılan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %47,46 artış 
oldu
 
    2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılı Ağustos ayına göre kurulan 
şirket sayısında %47,46,  kurulan kooperatif sayısında %30,65 kurulan 
gerçek kişi ticari işletme sayısında  %15,61 oranında artış oldu.
    2017 yılı Ağustos ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı 
ayına göre %105,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %13,69 
oranında artış olup kapanan kooperatif sayısı %1,04 oranında azaldı.  
 
    -2017 yılının ilk sekiz ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının 
aynı dönemine göre %8,43 arttı
 
    2017 yılının ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 
kurulan şirket sayısı %8,43 kurulan kooperatif sayısı %14,75 kurulan 
gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %13,80 oranında arttı.
    Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %27,88 kapanan gerçek kişi 
ticari işletme sayısı %3,18 oranında artmış olup, kapanan kooperatif 
sayısı  %8,36 oranında azaldı.  
    Ayrıntılar şu şekilde:
    "2017 Ağustos ayında Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 
    2017 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 6.674 şirket ve 
kooperatifin %81,02’si limited şirket,            %17,74’ü anonim 
şirket, %1,21’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,81’i 
İstanbul, %11,45’i Ankara, %6,26’si İzmir’de kurulmuştur. 
    Bu ay Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.
    2017 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, 
bir önceki aya göre %73,91 oranında arttı. 
    2017 yılı ilk sekiz ayında toplam 48.717 şirket ve kooperatif 
kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 39,534 limited şirket, toplam 
sermayenin %44,61’ini 8.542 anonim şirket ise %55,38’ini 
oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin 
toplamı, Temmuz ayına göre %73,91 oranında artmıştır. 

    2017 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin 2.001’i ticaret,  
1.193’ü inşaat ve 847’si imalat sektöründe kurulmuştur.   1.021 gerçek 
kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

    2017 Ağustos ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 
2.001’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve 
motosikletlerin onarımı, 1.193’ü inşaat, 847’i imalat sektöründedir.
    2017 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 
1.021’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve 
motosikletlerin onarımı, 955’i inşaat,  319’u imalat sektöründedir.
    Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 411’i toptan ve perakende 
ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 207’si inşaat, 
140’ı imalat sektöründedir. 
    Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 594’ü toptan ve 
perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 
171’i inşaat, 137’si imalat sektöründedir. 
    2017 Ağustos ayında kurulan 81 Kooperatifin 42’si Konut Yapı 
Kooperatifidir.
    2017 Ağustos ayında kurulan 81 Kooperatifin 42’si Konut Yapı 
Kooperatifi, 8’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 7’si Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.
    2017 yılının ilk sekiz ayında kurulan 630 kooperatifin 280’i Konut 
Yapı Kooperatifi, 83’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 57’si Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.
    2017 Ağustos ayında 644 adet yabancı ortak sermayeli şirket 
kuruldu. 
    2017 Ağustos ayında kurulan 644 yabancı ortak sermayeli şirketin 
310’u Türkiye, 72’si Suriye, 52’si Suudi Arabistan ortaklı olarak 
kurulmuştur. 
    2017 yılı ilk sekiz ayında;
    Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3.958’dir. Bu 
şirketlerin 1.369’u Türkiye, 802’si Suriye, 291’i Suudi Arabistan 
ortaklıdır. 
    Kurulan 3.958 yabancı ortak sermayeli şirketin 595’i anonim, 
3.363’ü limited şirkettir. Bu şirketlerin 467’si Belirli bir mala 
tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 361’i İkamet amaçlı 
olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 277’si Gayrimenkul 
acenteleri sektöründe kurulmuştur.
    Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin 
% 80,31’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır." 

http://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php

Haberi Oku

Büyüme Tahminleri Düşürüldü

Pazartesi, 18.09.17 08:49:59


Barclays ve Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 3. çeyrek büyüme 
tahminlerini düşürdüler.

Barclays, Ağustos ayı enflasyon, perakende satış ve sanayi üretimi
verilerinin ardından ABD ekonomisi için 3. çeyrek GSYH büyüme
tahminini yüzde 2,8'den 2,0'a çekti.

Goldman Sachs da ABD ekonomisi için 3. çeyrek GSYH büyüme tahminini, 
Harvey Kasırgası'nın Ağustos ayında iş dünyası aktivitesinin azaltmasına 
bağlı olarak yüzde 2,0'da 1,6'ya indirdi.

Atlanta Fed de 3. çeyrek için GSYH büyüme verisini aşağı yönlü revize
etti.

8 Eylül'de yaptığı açıklamada 3. çeyrek için GSYH büyüme tahminini 
yüzde 3,0 olarak ifade eden Atlanta Fed, sanayi üretimi ve perakende 
satışlarda Ağustos ayında yaşanan düşüşün ardından Cuma günü bu tahminini 
yüzde 2,2 seviyesine indirdi.

Haberi Oku

Teşviğe Hala İhtiyaç Var

Pazartesi, 18.09.17 08:48:44

     Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Peter Praet, Euro Bölgesi'nde 
enflasyonu ECB'nin yüzde 2 hedefine getirmek için hala önemli oranda 
parasal teşvige ihtiyaç olduğunu söyledi.
    Belçika'da yayınlanan De Tijd gazetesine konuşan Praet, "Önemli
oranda teşvik hala gerekli. Herkes tedbirlerdeki azaltımın düzenli 
bir şekilde yapıldığından ve şoka yol açmayacağından emin olmamız 
gerektiği konusunda görüş birliği içindeler" dedi. 
   Praet ayrıca, "Eğer enflasyon çok yüksek seviyeye çıkarsa, 
şu anda enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmeye çalıştığımız gibi, 
insafsızca tepki veririz" diye konuştu.

Haberi Oku